us.pngir.png

      info@adibotc.com phone-24 36281511-36273691email-24 

 

facebook.pnggoogle.pnglinkedin.pngtwitter.png

یک مدرک یا سند رسمی بایستی چه خصوصیاتی داشته باشد؟


مدرک یا سندی معتبر است که :
1- اصل باشد (جهت ترجمه رسمي مدارك ارائه اصل آنها الزامي است)؛
2- از سازمان ،ارگان یا بخشی صادر شده باشد که رسمیت داشته باشد؛
3- خدشه یا قلم خوردگی نداشته باشد؛
4- در مورد گواهی ها ،گواهی هایی رسمی و معتبر هستند که دارای سر برگ و مهر وامضای زنده در پایین گواهی باشند. همچنین برای ترجمه چنین گواهی هایی در صورتی که از یک شرکت خصوصی صادر شده باشند ،ارائه روزنامه رسمی، آگهی رسمی یا مدرکی دال بر ثبت شرکت الزامیست؛
5- کپی هایی که توسط سازمان یا ارگان صادر کننده برابر با اصل شوند (برابر با اصل های دادگستری جهت ترجمه های رسمی دارای ارزش نمی باشد)؛

6- مدارک تحصیلی و غیر تحصیلی قبل از ترجمه نیاز به تاییدیه ارگان ها و سازمان های خاص دارند و در غیراینصورت قابل ترجمه و تایید مترجم رسمی ، دادگستری وامور خارجه و سفارت ها نمی باشند.

 

پرسشها و نظرات خود را به آدرس adib.otc@gmail.com با ما در میان گذارید
شیرازـخیابان عفیف آباد ـدارالترجمه رسمی ادیب 07136281511 و07136273691

منتظر اطلاعات بعدی ما باشید