us.pngir.png

      info@adibotc.com phone-24 36281511-36273691email-24 

 

facebook.pnggoogle.pnglinkedin.pngtwitter.png

روند تایید ترجمه مدارک رسمی به قرار زیر است:

1- تأییدیه مترجم رسمی

این تأییدیه پس از ترجمه، بررسی صحت و درستی ترجمه توسط مترجم رسمی (دارای پروانه از سوی قوه قضاییه) انجام می پذیرد. ترجمه پرینت شده بر روی سربرگ قوه قضاییه به تأیید مترجم می رسد. ترجمه تأیید شده توسط مترجم رسمیت داشته و به عنوان ترجمه رسمی تلقی می گردد؛ لذا جهت انجام این ترجمه دارا بودن تمامی ویژگیهای مربوط به مدرک و ترجمه رسمی الزامی می باشد

هزینه این تأییدیه بر اساس نرخنامه رسمی امور مترجمان رسمی می باشد

2- تأییدیه قوه قضاییه ( دادگستری)

این تاییدیه پس از تایید مترجم رسمی انجام می پذیرد و قوه قضاییه صحت و درستی مهر و امضای مترجم رسمی  را مورد تأیید قرار می دهد.

هزینه این تأییدیه  بر اساس نرخنامه قوه قضاییه در شیراز برای هر مدرک 600000 ریال  می باشد.

هزینه خدمات به صورت جداگانه دریافت می گردد.

3- تأییدیه امورخارجه

این تاییدیه پس از تایید قوه قضاییه انجام می پذیرد و امور خارجه صحت و درستی مهر و امضای قوه قضاییه را مورد تأیید قرار می دهد.

هزینه این تأییدیه  بر اساس نرخنامه امور خارجه می باشد

هزینه خدمات به صورت جداگانه دریافت می گردد.

4- تاییدیه سفارت 

در صورت درخواست مشتری و هماهنگی با دفتر تأییدیه سفارت انجام می پذیرد. تأییدیه سفارت مشروط به الزام این تاییدیه از سوی مرجع دریافت کننده مدارک می باشد